SEO Hosting - Nhiều Địa Chỉ IP

SEO Host 3IPs (#D)
 • 3000MB
  Dung lương lưu trữ
 • 03
  Số lượng địa chỉ IP
 • Không giới hạn
  Số lượng tên miền
 • 06
  Số lượng Database
 • Không giới hạn/Tháng
  Lưu lượng truyền tải
 • Không giới hạn
  Số lượng tài khoản FTP
 • 1.5vCore
  Số Core CPU
 • 1.5GB
  Dung lượng RAM
 • 45
  Entry Process (EP)
 • 05MB/s
  Disk I/O
 • 1024
  Disk IOPS
 • Miễn phí, hàng ngày
  Sao lưu (Backup)
 • Có hỗ trợ
  Chống Local Attack
 • Có hỗ trợ
  Cài đặt mã nguồn nhanh (Softaculous)
 • Let’s Enscrypt
  SSL miễn phí (Free SSL)
 • Miễn phí 24/7/365
  Hỗ trợ (Support)
 • DirectAdmin Công cụ quản lý (Control Panel)
SEO Host 5IPs (#D)
 • 5000MB
  Dung lương lưu trữ
 • 05
  Số lượng địa chỉ IP
 • Không giới hạn
  Số lượng tên miền
 • 10
  Số lượng Database
 • Không giới hạn/Tháng
  Lưu lượng truyền tải
 • Không giới hạn
  Số lượng tài khoản FTP
 • 02vCore
  Số Core CPU
 • 02GB
  Dung lượng RAM
 • 50
  Entry Process (EP)
 • 10MB/s
  Disk I/O
 • 1024
  Disk IOPS
 • Miễn phí, hàng ngày
  Sao lưu (Backup)
 • Có hỗ trợ
  Chống Local Attack
 • Có hỗ trợ
  Cài đặt mã nguồn nhanh (Softaculous)
 • Let’s Enscrypt
  SSL miễn phí (Free SSL)
 • Miễn phí 24/7/365
  Hỗ trợ (Support)
 • DirectAdmin Công cụ quản lý (Control Panel)
SEO Host 10IPs (#D)
 • 10000MB
  Dung lương lưu trữ
 • 10
  Số lượng địa chỉ IP
 • Không giới hạn
  Số lượng tên miền
 • 20
  Số lượng Database
 • Không giới hạn/Tháng
  Lưu lượng truyền tải
 • Không giới hạn
  Số lượng tài khoản FTP
 • 03vCore
  Số Core CPU
 • 04GB
  Dung lượng RAM
 • 70
  Entry Process (EP)
 • 15MB/s
  Disk I/O
 • 1536
  Disk IOPS
 • Miễn phí, hàng ngày
  Sao lưu (Backup)
 • Có hỗ trợ
  Chống Local Attack
 • Có hỗ trợ
  Cài đặt mã nguồn nhanh (Softaculous)
 • Let’s Enscrypt
  SSL miễn phí (Free SSL)
 • Miễn phí 24/7/365
  Hỗ trợ (Support)
 • DirectAdmin Công cụ quản lý (Control Panel)
SEO Host 15IPs (#D)
 • 15000MB
  Dung lương lưu trữ
 • 15
  Số lượng địa chỉ IP
 • Không giới hạn
  Số lượng tên miền
 • 30
  Số lượng Database
 • Không giới hạn/Tháng
  Lưu lượng truyền tải
 • Không giới hạn
  Số lượng tài khoản FTP
 • 04vCore
  Số Core CPU
 • 05GB
  Dung lượng RAM
 • 80
  Entry Process (EP)
 • 20MB/s
  Disk I/O
 • 2048
  Disk IOPS
 • Miễn phí, hàng ngày
  Sao lưu (Backup)
 • Có hỗ trợ
  Chống Local Attack
 • Có hỗ trợ
  Cài đặt mã nguồn nhanh (Softaculous)
 • Let’s Enscrypt
  SSL miễn phí (Free SSL)
 • Miễn phí 24/7/365
  Hỗ trợ (Support)
 • DirectAdmin Công cụ quản lý (Control Panel)
SEO Host 3IPs (#C)
 • 3000MB
  Dung lương lưu trữ
 • 03
  Số lượng địa chỉ IP (#C)
 • Không giới hạn
  Số lượng tên miền
 • 06
  Số lượng Database
 • Không giới hạn/Tháng
  Lưu lượng truyền tải
 • Không giới hạn
  Số lượng tài khoản FTP
 • 1.5vCore
  Số Core CPU
 • 1.5GB
  Dung lượng RAM
 • 45
  Entry Process (EP)
 • 05MB/s
  Disk I/O
 • 1024
  Disk IOPS
 • Miễn phí, hàng ngày
  Sao lưu (Backup)
 • Có hỗ trợ
  Chống Local Attack
 • Có hỗ trợ
  Cài đặt mã nguồn nhanh (Softaculous)
 • Let’s Enscrypt
  SSL miễn phí (Free SSL)
 • Miễn phí 24/7/365
  Hỗ trợ (Support)
 • DirectAdmin Công cụ quản lý (Control Panel)
SEO Host 5IPs (#C)
 • 5000MB
  Dung lương lưu trữ
 • 05
  Số lượng địa chỉ IP (#C)
 • Không giới hạn
  Số lượng tên miền
 • 10
  Số lượng Database
 • Không giới hạn/Tháng
  Lưu lượng truyền tải
 • Không giới hạn
  Số lượng tài khoản FTP
 • 02vCore
  Số Core CPU
 • 02GB
  Dung lượng RAM
 • 50
  Entry Process (EP)
 • 10MB/s
  Disk I/O
 • 1024
  Disk IOPS
 • Miễn phí, hàng ngày
  Sao lưu (Backup)
 • Có hỗ trợ
  Chống Local Attack
 • Có hỗ trợ
  Cài đặt mã nguồn nhanh (Softaculous)
 • Let’s Enscrypt
  SSL miễn phí (Free SSL)
 • Miễn phí 24/7/365
  Hỗ trợ (Support)
 • DirectAdmin Công cụ quản lý (Control Panel)