SEO Host 3IPs (#D)

132,000 VND
1 tháng
 • Dung lương lưu trữ 3000MB
 • Số lượng địa chỉ IP 03
 • Số lượng tên miền Không giới hạn
 • Số lượng Database 06
 • Lưu lượng truyền tải Không giới hạn/Tháng
 • Số lượng tài khoản FTP Không giới hạn
 • Số Core CPU 1.5vCore
 • Dung lượng RAM 1.5GB
 • Entry Process (EP) 45
 • Disk I/O 05MB/s
 • Disk IOPS 1024
 • Sao lưu (Backup) Miễn phí, hàng ngày
 • Chống Local Attack Có hỗ trợ
 • Cài đặt mã nguồn nhanh (Softaculous) Có hỗ trợ
 • SSL miễn phí (Free SSL) Let’s Enscrypt
 • Hỗ trợ (Support) Miễn phí 24/7/365
 • Công cụ quản lý (Control Panel) DirectAdmin

SEO Host 5IPs (#D)

212,000 VND
1 tháng
 • Dung lương lưu trữ 5000MB
 • Số lượng địa chỉ IP 05
 • Số lượng tên miền Không giới hạn
 • Số lượng Database 10
 • Lưu lượng truyền tải Không giới hạn/Tháng
 • Số lượng tài khoản FTP Không giới hạn
 • Số Core CPU 02vCore
 • Dung lượng RAM 02GB
 • Entry Process (EP) 50
 • Disk I/O 10MB/s
 • Disk IOPS 1024
 • Sao lưu (Backup) Miễn phí, hàng ngày
 • Chống Local Attack Có hỗ trợ
 • Cài đặt mã nguồn nhanh (Softaculous) Có hỗ trợ
 • SSL miễn phí (Free SSL) Let’s Enscrypt
 • Hỗ trợ (Support) Miễn phí 24/7/365
 • Công cụ quản lý (Control Panel) DirectAdmin

SEO Host 10IPs (#D)

396,000 VND
1 tháng
 • Dung lương lưu trữ 10000MB
 • Số lượng địa chỉ IP 10
 • Số lượng tên miền Không giới hạn
 • Số lượng Database 20
 • Lưu lượng truyền tải Không giới hạn/Tháng
 • Số lượng tài khoản FTP Không giới hạn
 • Số Core CPU 03vCore
 • Dung lượng RAM 04GB
 • Entry Process (EP) 70
 • Disk I/O 15MB/s
 • Disk IOPS 1536
 • Sao lưu (Backup) Miễn phí, hàng ngày
 • Chống Local Attack Có hỗ trợ
 • Cài đặt mã nguồn nhanh (Softaculous) Có hỗ trợ
 • SSL miễn phí (Free SSL) Let’s Enscrypt
 • Hỗ trợ (Support) Miễn phí 24/7/365
 • Công cụ quản lý (Control Panel) DirectAdmin

SEO Host 15IPs (#D)

595,000 VND
1 tháng
 • Dung lương lưu trữ 15000MB
 • Số lượng địa chỉ IP 15
 • Số lượng tên miền Không giới hạn
 • Số lượng Database 30
 • Lưu lượng truyền tải Không giới hạn/Tháng
 • Số lượng tài khoản FTP Không giới hạn
 • Số Core CPU 04vCore
 • Dung lượng RAM 05GB
 • Entry Process (EP) 80
 • Disk I/O 20MB/s
 • Disk IOPS 2048
 • Sao lưu (Backup) Miễn phí, hàng ngày
 • Chống Local Attack Có hỗ trợ
 • Cài đặt mã nguồn nhanh (Softaculous) Có hỗ trợ
 • SSL miễn phí (Free SSL) Let’s Enscrypt
 • Hỗ trợ (Support) Miễn phí 24/7/365
 • Công cụ quản lý (Control Panel) DirectAdmin

SEO Host 3IPs (#C)

220,000 VND
1 tháng
 • Dung lương lưu trữ 3000MB
 • Số lượng địa chỉ IP (#C) 03
 • Số lượng tên miền Không giới hạn
 • Số lượng Database 06
 • Lưu lượng truyền tải Không giới hạn/Tháng
 • Số lượng tài khoản FTP Không giới hạn
 • Số Core CPU 1.5vCore
 • Dung lượng RAM 1.5GB
 • Entry Process (EP) 45
 • Disk I/O 05MB/s
 • Disk IOPS 1024
 • Sao lưu (Backup) Miễn phí, hàng ngày
 • Chống Local Attack Có hỗ trợ
 • Cài đặt mã nguồn nhanh (Softaculous) Có hỗ trợ
 • SSL miễn phí (Free SSL) Let’s Enscrypt
 • Hỗ trợ (Support) Miễn phí 24/7/365
 • Công cụ quản lý (Control Panel) DirectAdmin

SEO Host 5IPs (#C)

330,000 VND
1 tháng
 • Dung lương lưu trữ 5000MB
 • Số lượng địa chỉ IP (#C) 05
 • Số lượng tên miền Không giới hạn
 • Số lượng Database 10
 • Lưu lượng truyền tải Không giới hạn/Tháng
 • Số lượng tài khoản FTP Không giới hạn
 • Số Core CPU 02vCore
 • Dung lượng RAM 02GB
 • Entry Process (EP) 50
 • Disk I/O 10MB/s
 • Disk IOPS 1024
 • Sao lưu (Backup) Miễn phí, hàng ngày
 • Chống Local Attack Có hỗ trợ
 • Cài đặt mã nguồn nhanh (Softaculous) Có hỗ trợ
 • SSL miễn phí (Free SSL) Let’s Enscrypt
 • Hỗ trợ (Support) Miễn phí 24/7/365
 • Công cụ quản lý (Control Panel) DirectAdmin