Host SV Basic A

45,000 VND
1 tháng
 • Dung lương lưu trữ 02GB SSD
 • Số lượng tên miền Không giới hạn
 • Số lượng Database 02
 • Lưu lượng truyền tải Không giới hạn
 • Số lượng tài khoản FTP Không giới hạn
 • Số Core CPU 0.5vCore
 • Dung lượng RAM 0.5GB
 • Entry Process (EP) 20
 • Disk I/O 03MB/s
 • Disk IOPS 800
 • Sao lưu (Backup) Miễn phí, hàng ngày
 • Chống Local Attack Có hỗ trợ
 • Cài đặt mã nguồn nhanh (Softaculous) Có hỗ trợ
 • SSL miễn phí (Free SSL) Let’s Enscrypt
 • Hỗ trợ (Support) Miễn phí 24/7/365
 • Công cụ quản lý (Control Panel) DirectAdmin

Host SV Basic B

80,000 VND
1 tháng
 • Dung lương lưu trữ 04GB SSD
 • Số lượng tên miền Không giới hạn
 • Số lượng Database 04
 • Lưu lượng truyền tải Không giới hạn
 • Số lượng tài khoản FTP Không giới hạn
 • Số Core CPU 01vCore
 • Dung lượng RAM 01GB
 • Entry Process (EP) 42
 • Disk I/O 06MB/s
 • Disk IOPS 1024
 • Sao lưu (Backup) Miễn phí, hàng ngày
 • Chống Local Attack Có hỗ trợ
 • Cài đặt mã nguồn nhanh (Softaculous) Có hỗ trợ
 • SSL miễn phí (Free SSL) Let’s Enscrypt
 • Hỗ trợ (Support) Miễn phí 24/7/365
 • Công cụ quản lý (Control Panel) DirectAdmin

Host SV Basic C

125,000 VND
1 tháng
 • Dung lương lưu trữ 06GB SSD
 • Số lượng tên miền Không giới hạn
 • Số lượng Database 06
 • Lưu lượng truyền tải Không giới hạn
 • Số lượng tài khoản FTP Không giới hạn
 • Số Core CPU 1.5vCore
 • Dung lượng RAM 1.5GB
 • Entry Process (EP) 30
 • Disk I/O 08MB/s
 • Disk IOPS 1024
 • Sao lưu (Backup) Miễn phí, hàng ngày
 • Chống Local Attack Có hỗ trợ
 • Cài đặt mã nguồn nhanh (Softaculous) Có hỗ trợ
 • SSL miễn phí (Free SSL) Let’s Enscrypt
 • Hỗ trợ (Support) Miễn phí 24/7/365
 • Công cụ quản lý (Control Panel) DirectAdmin

Host SV Basic D

170,000 VND
1 tháng
 • Dung lương lưu trữ 08GB SSD
 • Số lượng tên miền Không giới hạn
 • Số lượng Database 08
 • Lưu lượng truyền tải Không giới hạn
 • Số lượng tài khoản FTP Không giới hạn
 • Số Core CPU 02vCore
 • Dung lượng RAM 02GB
 • Entry Process (EP) 55
 • Disk I/O 10MB/s
 • Disk IOPS 1536
 • Sao lưu (Backup) Miễn phí, hàng ngày
 • Chống Local Attack Có hỗ trợ
 • Cài đặt mã nguồn nhanh (Softaculous) Có hỗ trợ
 • SSL miễn phí (Free SSL) Let’s Enscrypt
 • Hỗ trợ (Support) Miễn phí 24/7/365
 • Công cụ quản lý (Control Panel) DirectAdmin