Dedicated Server – Server Riêng

Z-SRV 01
 • 01 x Intel® Xeon® E5-2670 (8 cores, 16 Threads)
  CPU
 • 16GB DDR3
  RAM
 • 01 x SSD 240GB Enterprise hoặc 01 x HDD 600GB SAS
  Hard disk
 • 01 IPv4 & 01 IPv6
  Địa chỉ IP
 • 100Mbps
  Tốc độ mạng
 • Không giới hạn
  Lưu lượng truyền tải
 • iDrac
  Quản trị từ xa
 • Miễn phí 100%
  Quản trị máy chủ
 • Miễn phí 24/7/365
  Hỗ trợ (Support)
Z-SRV 02
 • 01 x Intel® Xeon® E5-2678
  (12 cores, 24 Threads)
  CPU
 • 16GB DDR3
  RAM
 • 01 x SSD 240GB Enterprise hoặc 02 x HDD 600GB SAS
  Hard disk
 • 01 IPv4 & 01 IPv6
  Địa chỉ IP
 • 120Mbps
  Tốc độ mạng
 • Không giới hạn
  Lưu lượng truyền tải
 • iDrac
  Quản trị từ xa
 • Miễn phí 100%
  Quản trị máy chủ
 • Miễn phí 24/7/365
  Hỗ trợ (Support)
Z-SRV 03
 • 01 x Intel® Xeon® E5-2680
  (12 cores, 24 Threads)
  CPU
 • 32GB DDR4
  RAM
 • 02 x SSD 480GB Enterprise và 02 x HDD 600GB SAS
  Hard disk
 • 01 IPv4 & 01 IPv6
  Địa chỉ IP
 • 150Mbps
  Tốc độ mạng
 • Không giới hạn
  Lưu lượng truyền tải
 • iDrac
  Quản trị từ xa
 • Miễn phí 100%
  Quản trị máy chủ
 • Miễn phí 24/7/365
  Hỗ trợ (Support)
Z-SRV 04
 • 02 x Intel® Xeon® E5-2680
  (12 cores, 24 Threads)
  CPU
 • 64GB DDR4
  RAM
 • 02 x SSD 480GB Enterprise và 02 x HDD 900GB SAS
  Hard disk
 • 02 IPv4 & 02 IPv6
  Địa chỉ IP
 • 200Mbps
  Tốc độ mạng
 • Không giới hạn
  Lưu lượng truyền tải
 • iDrac
  Quản trị từ xa
 • Miễn phí 100%
  Quản trị máy chủ
 • Miễn phí 24/7/365
  Hỗ trợ (Support)