OKHub-V-Basic-01

Chỉ từ
132,000 VND
1 tháng
 • CPU 02 Core Xeon E5
 • RAM 03GB
 • SSD 40GB NVMe
 • Speed 200 Mbps
 • Bandwidth Không giới hạn

OKHub-V-Basic-02

Chỉ từ
176,000 VND
1 tháng
 • CPU 02 Core Xeon E5
 • RAM 04GB
 • SSD 40GB NVMe
 • Speed 200 Mbps
 • Bandwidth Không giới hạn

OKHub-V-Basic-03

Chỉ từ
292,000 VND
1 tháng
 • CPU 04 Core Xeon E5
 • RAM 06GB
 • SSD 60GB NVMe
 • Speed 200 Mbps
 • Bandwidth Không giới hạn

OKHub-V-Basic-04

Chỉ từ
320,000 VND
1 tháng
 • CPU 04 Core Xeon E5
 • RAM 08GB
 • SSD 80GB NVMe
 • Speed 200 Mbps
 • Bandwidth Không giới hạn

OKHub-V-Basic-05

Chỉ từ
520,000 VND
1 tháng
 • CPU 06 Core Xeon E5
 • RAM 12GB
 • SSD 120GB NVMe
 • Speed 200 Mbps
 • Bandwidth Không giới hạn

OKHub-V-Platinum-01

Chỉ từ
205,600 VND
1 tháng
 • CPU 02 Core Xeon Platinum
 • RAM 04GB
 • SSD 40GB NVMe
 • Speed 300 Mbps
 • Bandwidth Không giới hạn

OKHub-V-Platinum-02

Chỉ từ
341,600 VND
1 tháng
 • CPU 04 Core Xeon Platinum
 • RAM 06GB
 • SSD 60GB NVMe
 • Speed 300 Mbps
 • Bandwidth Không giới hạn

OKHub-V-Platinum-03

Chỉ từ
374,400 VND
1 tháng
 • CPU 04 Core Xeon Platinum
 • RAM 08GB
 • SSD 80GB NVMe
 • Speed 300 Mbps
 • Bandwidth Không giới hạn

OKHub-V-Platinum-04

Chỉ từ
608,800 VND
1 tháng
 • CPU 06 Core Xeon Platinum
 • RAM 12GB
 • SSD 120GB NVMe
 • Speed 300 Mbps
 • Bandwidth Không giới hạn

OKHub-H-Basic-01

100,000 VND
1 tháng
 • Dung lượng 20GB SSD
 • Website 10
 • CPU 03 Core Xeon E5
 • RAM 03 GB
 • SQL Database 10
 • Quản lý cPanel

OKHub-H-Basic-02

116,000 VND
1 tháng
 • Dung lượng 40GB SSD
 • Website Không giới hạn
 • CPU 03 Core Xeon E5
 • RAM 06 GB
 • SQL Database Không giới hạn
 • Quản lý cPanel

OKHub-H-Basic-03

148,000 VND
1 tháng
 • Dung lượng 45GB SSD
 • Website Không giới hạn
 • CPU 06 Core Xeon E5
 • RAM 08 GB
 • SQL Database Không giới hạn
 • Quản lý cPanel

OKHub-H-Platinum-01

116,800 VND
1 tháng
 • Dung lượng 20GB SSD
 • Website 10
 • CPU 03Core Platinum
 • RAM 03 GB
 • SQL Database 10
 • Quản lý cPanel

OKHub-H-Platinum-02

172,800 VND
1 tháng
 • Dung lượng 45GB SSD
 • Website Không giới hạn
 • CPU 06 Core Platinum
 • RAM 08 GB
 • SQL Database Không giới hạn
 • Quản lý cPanel

OKHub-H-Platinum-03

356,000 VND
1 tháng
 • Dung lượng 100GB SSD
 • Website Không giới hạn
 • CPU 08 Core Platinum
 • RAM 08 GB
 • SQL Database Không giới hạn
 • Quản lý cPanel