Host Business 01

192,000 VND
1 tháng
 • Dung lượng 40GB SSD NVMe
 • Website Không giới hạn
 • CPU 02 Core Xeon Platinum
 • RAM 04 GB
 • SQL Database Không giới hạn
 • Quản lý cPanel

Host Business 02

223,000 VND
1 tháng
 • Dung lượng 50GB SSD NVMe
 • Website Không giới hạn
 • CPU 04 Core Xeon Platinum
 • RAM 04 GB
 • SQL Database Không giới hạn
 • Quản lý cPanel

Host Business 03

323,000 VND
1 tháng
 • Dung lượng 70GB SSD NVMe
 • Website Không giới hạn
 • CPU 04 Core Xeon Platinum
 • RAM 06 GB
 • SQL Database Không giới hạn
 • Quản lý cPanel

Host Business 04

423,000 VND
1 tháng
 • Dung lượng 100GB SSD NVMe
 • Website Không giới hạn
 • CPU 06 Core Xeon Platinum
 • RAM 08 GB
 • SQL Database Không giới hạn
 • Quản lý cPanel

Host Business 05

492,000 VND
1 tháng
 • Dung lượng 120GB SSD NVMe
 • Website Không giới hạn
 • CPU 08 Core Xeon Platinum
 • RAM 08 GB
 • SQL Database Không giới hạn
 • Quản lý cPanel

Host Business 06

577,000 VND
1 tháng
 • Dung lượng 150GB SSD NVMe
 • Website Không giới hạn
 • CPU 08 Core Xeon Platinum
 • RAM 10 GB
 • SQL Database Không giới hạn
 • Quản lý cPanel

Host Business 07

615,000 VND
1 tháng
 • Dung lượng 170GB SSD NVMe
 • Website Không giới hạn
 • CPU 10 Core Xeon Platinum
 • RAM 10 GB
 • SQL Database Không giới hạn
 • Quản lý cPanel

Host Business 08

662,000 VND
1 tháng
 • Dung lượng 200GB SSD NVMe
 • Website Không giới hạn
 • CPU 12 Core Xeon Platinum
 • RAM 12 GB
 • SQL Database Không giới hạn
 • Quản lý cPanel