Host Win 1600MB

130,000 VND
1 tháng
 • Dung lương lưu trữ 1600MB
 • Số lượng tên miền Không giới hạn
 • Số lượng Database (MySQL/MSSQL) 06/06
 • Lưu lượng truyền tải 50GB/Tháng
 • Số lượng tài khoản FTP Không giới hạn
 • Sao lưu (Backup) Miễn phí, hàng ngày
 • Chống Local Attack Có hỗ trợ
 • Cài đặt mã nguồn nhanh Có hỗ trợ
 • SSL miễn phí (Free SSL) Let’s Enscrypt
 • Hỗ trợ (Support) Miễn phí 24/7/365
 • Công cụ quản lý (Control Panel) Plesk

Host Win 2500MB

200,000 VND
1 tháng
 • Dung lương lưu trữ 2500MB
 • Số lượng tên miền Không giới hạn
 • Số lượng Database (MySQL/MSSQL) 10/10
 • Lưu lượng truyền tải 100GB/Tháng
 • Số lượng tài khoản FTP Không giới hạn
 • Sao lưu (Backup) Miễn phí, hàng ngày
 • Chống Local Attack Có hỗ trợ
 • Cài đặt mã nguồn nhanh Có hỗ trợ
 • SSL miễn phí (Free SSL) Let’s Enscrypt
 • Hỗ trợ (Support) Miễn phí 24/7/365
 • Công cụ quản lý (Control Panel) Plesk

Host Win 5000MB

380,000 VND
1 tháng
 • Dung lương lưu trữ 5000MB
 • Số lượng tên miền Không giới hạn
 • Số lượng Database (MySQL/MSSQL) 20/20
 • Lưu lượng truyền tải Không giới hạn
 • Số lượng tài khoản FTP Không giới hạn
 • Sao lưu (Backup) Miễn phí, hàng ngày
 • Chống Local Attack Có hỗ trợ
 • Cài đặt mã nguồn nhanh Có hỗ trợ
 • SSL miễn phí (Free SSL) Let’s Enscrypt
 • Hỗ trợ (Support) Miễn phí 24/7/365
 • Công cụ quản lý (Control Panel) Plesk

Host Win 8000MB

660,000 VND
1 tháng
 • Dung lương lưu trữ 8000MB
 • Số lượng tên miền Không giới hạn
 • Số lượng Database (MySQL/MSSQL) 50/50
 • Lưu lượng truyền tải Không giới hạn
 • Số lượng tài khoản FTP Không giới hạn
 • Sao lưu (Backup) Miễn phí, hàng ngày
 • Chống Local Attack Có hỗ trợ
 • Cài đặt mã nguồn nhanh Có hỗ trợ
 • SSL miễn phí (Free SSL) Let’s Enscrypt
 • Hỗ trợ (Support) Miễn phí 24/7/365
 • Công cụ quản lý (Control Panel) Plesk