Hosting Windows - ASP .NET

Host Win 1600MB
 • 1600MB
  Dung lương lưu trữ
 • Không giới hạn
  Số lượng tên miền
 • 06/06
  Số lượng Database (MySQL/MSSQL)
 • 50GB/Tháng
  Lưu lượng truyền tải
 • Không giới hạn
  Số lượng tài khoản FTP
 • Miễn phí, hàng ngày
  Sao lưu (Backup)
 • Có hỗ trợ
  Chống Local Attack
 • Có hỗ trợ
  Cài đặt mã nguồn nhanh
 • Let’s Enscrypt
  SSL miễn phí (Free SSL)
 • Miễn phí 24/7/365
  Hỗ trợ (Support)
 • Plesk
  Công cụ quản lý (Control Panel)
Host Win 2500MB
 • 2500MB
  Dung lương lưu trữ
 • Không giới hạn
  Số lượng tên miền
 • 10/10
  Số lượng Database (MySQL/MSSQL)
 • 100GB/Tháng
  Lưu lượng truyền tải
 • Không giới hạn
  Số lượng tài khoản FTP
 • Miễn phí, hàng ngày
  Sao lưu (Backup)
 • Có hỗ trợ
  Chống Local Attack
 • Có hỗ trợ
  Cài đặt mã nguồn nhanh
 • Let’s Enscrypt
  SSL miễn phí (Free SSL)
 • Miễn phí 24/7/365
  Hỗ trợ (Support)
 • Plesk
  Công cụ quản lý (Control Panel)
Host Win 5000MB
 • 5000MB
  Dung lương lưu trữ
 • Không giới hạn
  Số lượng tên miền
 • 20/20
  Số lượng Database (MySQL/MSSQL)
 • Không giới hạn
  Lưu lượng truyền tải
 • Không giới hạn
  Số lượng tài khoản FTP
 • Miễn phí, hàng ngày
  Sao lưu (Backup)
 • Có hỗ trợ
  Chống Local Attack
 • Có hỗ trợ
  Cài đặt mã nguồn nhanh
 • Let’s Enscrypt
  SSL miễn phí (Free SSL)
 • Miễn phí 24/7/365
  Hỗ trợ (Support)
 • Plesk
  Công cụ quản lý (Control Panel)
Host Win 8000MB
 • 8000MB
  Dung lương lưu trữ
 • Không giới hạn
  Số lượng tên miền
 • 50/50
  Số lượng Database (MySQL/MSSQL)
 • Không giới hạn
  Lưu lượng truyền tải
 • Không giới hạn
  Số lượng tài khoản FTP
 • Miễn phí, hàng ngày
  Sao lưu (Backup)
 • Có hỗ trợ
  Chống Local Attack
 • Có hỗ trợ
  Cài đặt mã nguồn nhanh
 • Let’s Enscrypt
  SSL miễn phí (Free SSL)
 • Miễn phí 24/7/365
  Hỗ trợ (Support)
 • Plesk
  Công cụ quản lý (Control Panel)