Host Enterprise A

199,000VND
hàng tháng
 • Dung lương lưu trữ 10GB SSD
 • Số lượng tên miền Không giới hạn
 • Số lượng Database 12
 • Lưu lượng truyền tải Không giới hạn
 • Số lượng tài khoản FTP Không giới hạn
 • Số Core CPU 02vCore
 • Dung lượng RAM 02GB
 • Entry Process (EP) 60
 • Disk I/O 12MB/s
 • Disk IOPS 1536
 • Sao lưu (Backup) Miễn phí, hàng ngày
 • Chống Local Attack Có hỗ trợ
 • Cài đặt mã nguồn nhanh (Softaculous) Có hỗ trợ
 • SSL miễn phí (Free SSL) Let’s Enscrypt
 • Hỗ trợ (Support) Miễn phí 24/7/365
 • Công cụ quản lý (Control Panel) DirectAdmin

Host Enterprise B

255,000VND
hàng tháng
 • Dung lương lưu trữ 12GB SSD
 • Số lượng tên miền Không giới hạn
 • Số lượng Database 25
 • Lưu lượng truyền tải Không giới hạn
 • Số lượng tài khoản FTP Không giới hạn
 • Số Core CPU 2.5vCore
 • Dung lượng RAM 03GB
 • Entry Process (EP) 60
 • Disk I/O 12MB/s
 • Disk IOPS 1536
 • Sao lưu (Backup) Miễn phí, hàng ngày
 • Chống Local Attack Có hỗ trợ
 • Cài đặt mã nguồn nhanh (Softaculous) Có hỗ trợ
 • SSL miễn phí (Free SSL) Let’s Enscrypt
 • Hỗ trợ (Support) Miễn phí 24/7/365
 • Công cụ quản lý (Control Panel) DirectAdmin

Host Enterprise C

386,000VND
hàng tháng
 • Dung lương lưu trữ 16GB SSD
 • Số lượng tên miền Không giới hạn
 • Số lượng Database 40
 • Lưu lượng truyền tải Không giới hạn
 • Số lượng tài khoản FTP Không giới hạn
 • Số Core CPU 03vCore
 • Dung lượng RAM 04GB
 • Entry Process (EP) 75
 • Disk I/O 15MB/s
 • Disk IOPS 1536
 • Sao lưu (Backup) Miễn phí, hàng ngày
 • Chống Local Attack Có hỗ trợ
 • Cài đặt mã nguồn nhanh (Softaculous) Có hỗ trợ
 • SSL miễn phí (Free SSL) Let’s Enscrypt
 • Hỗ trợ (Support) Miễn phí 24/7/365
 • Công cụ quản lý (Control Panel) DirectAdmin

Host Enterprise D

660,000VND
hàng tháng
 • Dung lương lưu trữ 24GB SSD
 • Số lượng tên miền Không giới hạn
 • Số lượng Database 80
 • Lưu lượng truyền tải Không giới hạn
 • Số lượng tài khoản FTP Không giới hạn
 • Số Core CPU 04vCore
 • Dung lượng RAM 05GB
 • Entry Process (EP) 85
 • Disk I/O 15MB/s
 • Disk IOPS 1536
 • Sao lưu (Backup) Miễn phí, hàng ngày
 • Chống Local Attack Có hỗ trợ
 • Cài đặt mã nguồn nhanh (Softaculous) Có hỗ trợ
 • SSL miễn phí (Free SSL) Let’s Enscrypt
 • Hỗ trợ (Support) Miễn phí 24/7/365
 • Công cụ quản lý (Control Panel) DirectAdmin