Hosting Enterprise - Doanh Nghiệp

Host Enterprise A
 • 10GB SSD
  Dung lương lưu trữ
 • Không giới hạn
  Số lượng tên miền
 • 12
  Số lượng Database
 • Không giới hạn
  Lưu lượng truyền tải
 • Không giới hạn
  Số lượng tài khoản FTP
 • 02vCore
  Số Core CPU
 • 02GB
  Dung lượng RAM
 • 60
  Entry Process (EP)
 • 12MB/s
  Disk I/O
 • 1536
  Disk IOPS
 • Miễn phí, hàng ngày
  Sao lưu (Backup)
 • Có hỗ trợ
  Chống Local Attack
 • Có hỗ trợ
  Cài đặt mã nguồn nhanh (Softaculous)
 • Let’s Enscrypt
  SSL miễn phí (Free SSL)
 • Miễn phí 24/7/365
  Hỗ trợ (Support)
 • DirectAdmin Công cụ quản lý (Control Panel)
Host Enterprise B
 • 12GB SSD
  Dung lương lưu trữ
 • Không giới hạn
  Số lượng tên miền
 • 25
  Số lượng Database
 • Không giới hạn
  Lưu lượng truyền tải
 • Không giới hạn
  Số lượng tài khoản FTP
 • 2.5vCore
  Số Core CPU
 • 03GB
  Dung lượng RAM
 • 60
  Entry Process (EP)
 • 12MB/s
  Disk I/O
 • 1536
  Disk IOPS
 • Miễn phí, hàng ngày
  Sao lưu (Backup)
 • Có hỗ trợ
  Chống Local Attack
 • Có hỗ trợ
  Cài đặt mã nguồn nhanh (Softaculous)
 • Let’s Enscrypt
  SSL miễn phí (Free SSL)
 • Miễn phí 24/7/365
  Hỗ trợ (Support)
 • DirectAdmin Công cụ quản lý (Control Panel)
Host Enterprise C
 • 16GB SSD
  Dung lương lưu trữ
 • Không giới hạn
  Số lượng tên miền
 • 40
  Số lượng Database
 • Không giới hạn
  Lưu lượng truyền tải
 • Không giới hạn
  Số lượng tài khoản FTP
 • 03vCore
  Số Core CPU
 • 04GB
  Dung lượng RAM
 • 75
  Entry Process (EP)
 • 15MB/s
  Disk I/O
 • 1536
  Disk IOPS
 • Miễn phí, hàng ngày
  Sao lưu (Backup)
 • Có hỗ trợ
  Chống Local Attack
 • Có hỗ trợ
  Cài đặt mã nguồn nhanh (Softaculous)
 • Let’s Enscrypt
  SSL miễn phí (Free SSL)
 • Miễn phí 24/7/365
  Hỗ trợ (Support)
 • DirectAdmin Công cụ quản lý (Control Panel)
Host Enterprise D
 • 24GB SSD
  Dung lương lưu trữ
 • Không giới hạn
  Số lượng tên miền
 • 80
  Số lượng Database
 • Không giới hạn
  Lưu lượng truyền tải
 • Không giới hạn
  Số lượng tài khoản FTP
 • 04vCore
  Số Core CPU
 • 05GB
  Dung lượng RAM
 • 85
  Entry Process (EP)
 • 15MB/s
  Disk I/O
 • 1536
  Disk IOPS
 • Miễn phí, hàng ngày
  Sao lưu (Backup)
 • Có hỗ trợ
  Chống Local Attack
 • Có hỗ trợ
  Cài đặt mã nguồn nhanh (Softaculous)
 • Let’s Enscrypt
  SSL miễn phí (Free SSL)
 • Miễn phí 24/7/365
  Hỗ trợ (Support)
 • DirectAdmin Công cụ quản lý (Control Panel)