SEO Hosting - Nhiều Địa Chỉ IP

SEO Host 3IPs (#D)


 
132,000VND
hàng tháng

3000MB
Dung lương lưu trữ

03
Số lượng địa chỉ IP

Không giới hạn
Số lượng tên miền

06
Số lượng Database

Không giới hạn/Tháng
Lưu lượng truyền tải

Không giới hạn
Số lượng tài khoản FTP

1.5vCore
Số Core CPU

1.5GB
Dung lượng RAM

45
Entry Process (EP)

05MB/s
Disk I/O

1024
Disk IOPS

Miễn phí, hàng ngày
Sao lưu (Backup)

Có hỗ trợ
Chống Local Attack

Có hỗ trợ
Cài đặt mã nguồn nhanh (Softaculous)

Let’s Enscrypt
SSL miễn phí (Free SSL)

Miễn phí 24/7/365
Hỗ trợ (Support)

DirectAdmin Công cụ quản lý (Control Panel)

SEO Host 5IPs (#D)


 
212,000VND
hàng tháng

5000MB
Dung lương lưu trữ

05
Số lượng địa chỉ IP

Không giới hạn
Số lượng tên miền

10
Số lượng Database

Không giới hạn/Tháng
Lưu lượng truyền tải

Không giới hạn
Số lượng tài khoản FTP

02vCore
Số Core CPU

02GB
Dung lượng RAM

50
Entry Process (EP)

10MB/s
Disk I/O

1024
Disk IOPS

Miễn phí, hàng ngày
Sao lưu (Backup)

Có hỗ trợ
Chống Local Attack

Có hỗ trợ
Cài đặt mã nguồn nhanh (Softaculous)

Let’s Enscrypt
SSL miễn phí (Free SSL)

Miễn phí 24/7/365
Hỗ trợ (Support)

DirectAdmin Công cụ quản lý (Control Panel)

SEO Host 10IPs (#D)


 
396,000VND
hàng tháng

10000MB
Dung lương lưu trữ

10
Số lượng địa chỉ IP

Không giới hạn
Số lượng tên miền

20
Số lượng Database

Không giới hạn/Tháng
Lưu lượng truyền tải

Không giới hạn
Số lượng tài khoản FTP

03vCore
Số Core CPU

04GB
Dung lượng RAM

70
Entry Process (EP)

15MB/s
Disk I/O

1536
Disk IOPS

Miễn phí, hàng ngày
Sao lưu (Backup)

Có hỗ trợ
Chống Local Attack

Có hỗ trợ
Cài đặt mã nguồn nhanh (Softaculous)

Let’s Enscrypt
SSL miễn phí (Free SSL)

Miễn phí 24/7/365
Hỗ trợ (Support)

DirectAdmin Công cụ quản lý (Control Panel)

SEO Host 15IPs (#D)


 
595,000VND
hàng tháng

15000MB
Dung lương lưu trữ

15
Số lượng địa chỉ IP

Không giới hạn
Số lượng tên miền

30
Số lượng Database

Không giới hạn/Tháng
Lưu lượng truyền tải

Không giới hạn
Số lượng tài khoản FTP

04vCore
Số Core CPU

05GB
Dung lượng RAM

80
Entry Process (EP)

20MB/s
Disk I/O

2048
Disk IOPS

Miễn phí, hàng ngày
Sao lưu (Backup)

Có hỗ trợ
Chống Local Attack

Có hỗ trợ
Cài đặt mã nguồn nhanh (Softaculous)

Let’s Enscrypt
SSL miễn phí (Free SSL)

Miễn phí 24/7/365
Hỗ trợ (Support)

DirectAdmin Công cụ quản lý (Control Panel)

SEO Host 3IPs (#C)


 
220,000VND
hàng tháng

3000MB
Dung lương lưu trữ

03
Số lượng địa chỉ IP (#C)

Không giới hạn
Số lượng tên miền

06
Số lượng Database

Không giới hạn/Tháng
Lưu lượng truyền tải

Không giới hạn
Số lượng tài khoản FTP

1.5vCore
Số Core CPU

1.5GB
Dung lượng RAM

45
Entry Process (EP)

05MB/s
Disk I/O

1024
Disk IOPS

Miễn phí, hàng ngày
Sao lưu (Backup)

Có hỗ trợ
Chống Local Attack

Có hỗ trợ
Cài đặt mã nguồn nhanh (Softaculous)

Let’s Enscrypt
SSL miễn phí (Free SSL)

Miễn phí 24/7/365
Hỗ trợ (Support)

DirectAdmin Công cụ quản lý (Control Panel)

SEO Host 5IPs (#C)


 
330,000VND
hàng tháng

5000MB
Dung lương lưu trữ

05
Số lượng địa chỉ IP (#C)

Không giới hạn
Số lượng tên miền

10
Số lượng Database

Không giới hạn/Tháng
Lưu lượng truyền tải

Không giới hạn
Số lượng tài khoản FTP

02vCore
Số Core CPU

02GB
Dung lượng RAM

50
Entry Process (EP)

10MB/s
Disk I/O

1024
Disk IOPS

Miễn phí, hàng ngày
Sao lưu (Backup)

Có hỗ trợ
Chống Local Attack

Có hỗ trợ
Cài đặt mã nguồn nhanh (Softaculous)

Let’s Enscrypt
SSL miễn phí (Free SSL)

Miễn phí 24/7/365
Hỗ trợ (Support)

DirectAdmin Công cụ quản lý (Control Panel)