Hosting Enterprise - Doanh Nghiệp

Host Enterprise A


 
199,000VND
hàng tháng

10GB SSD
Dung lương lưu trữ

Không giới hạn
Số lượng tên miền

12
Số lượng Database

Không giới hạn
Lưu lượng truyền tải

Không giới hạn
Số lượng tài khoản FTP

02vCore
Số Core CPU

02GB
Dung lượng RAM

60
Entry Process (EP)

12MB/s
Disk I/O

1536
Disk IOPS

Miễn phí, hàng ngày
Sao lưu (Backup)

Có hỗ trợ
Chống Local Attack

Có hỗ trợ
Cài đặt mã nguồn nhanh (Softaculous)

Let’s Enscrypt
SSL miễn phí (Free SSL)

Miễn phí 24/7/365
Hỗ trợ (Support)

DirectAdmin Công cụ quản lý (Control Panel)

Host Enterprise B


 
255,000VND
hàng tháng

12GB SSD
Dung lương lưu trữ

Không giới hạn
Số lượng tên miền

25
Số lượng Database

Không giới hạn
Lưu lượng truyền tải

Không giới hạn
Số lượng tài khoản FTP

2.5vCore
Số Core CPU

03GB
Dung lượng RAM

60
Entry Process (EP)

12MB/s
Disk I/O

1536
Disk IOPS

Miễn phí, hàng ngày
Sao lưu (Backup)

Có hỗ trợ
Chống Local Attack

Có hỗ trợ
Cài đặt mã nguồn nhanh (Softaculous)

Let’s Enscrypt
SSL miễn phí (Free SSL)

Miễn phí 24/7/365
Hỗ trợ (Support)

DirectAdmin Công cụ quản lý (Control Panel)

Host Enterprise C


 
386,000VND
hàng tháng

16GB SSD
Dung lương lưu trữ

Không giới hạn
Số lượng tên miền

40
Số lượng Database

Không giới hạn
Lưu lượng truyền tải

Không giới hạn
Số lượng tài khoản FTP

03vCore
Số Core CPU

04GB
Dung lượng RAM

75
Entry Process (EP)

15MB/s
Disk I/O

1536
Disk IOPS

Miễn phí, hàng ngày
Sao lưu (Backup)

Có hỗ trợ
Chống Local Attack

Có hỗ trợ
Cài đặt mã nguồn nhanh (Softaculous)

Let’s Enscrypt
SSL miễn phí (Free SSL)

Miễn phí 24/7/365
Hỗ trợ (Support)

DirectAdmin Công cụ quản lý (Control Panel)

Host Enterprise D


 
660,000VND
hàng tháng

24GB SSD
Dung lương lưu trữ

Không giới hạn
Số lượng tên miền

80
Số lượng Database

Không giới hạn
Lưu lượng truyền tải

Không giới hạn
Số lượng tài khoản FTP

04vCore
Số Core CPU

05GB
Dung lượng RAM

85
Entry Process (EP)

15MB/s
Disk I/O

1536
Disk IOPS

Miễn phí, hàng ngày
Sao lưu (Backup)

Có hỗ trợ
Chống Local Attack

Có hỗ trợ
Cài đặt mã nguồn nhanh (Softaculous)

Let’s Enscrypt
SSL miễn phí (Free SSL)

Miễn phí 24/7/365
Hỗ trợ (Support)

DirectAdmin Công cụ quản lý (Control Panel)