Reseller Hosting

Host Reseller Basic
 • 10GB
  Dung lương lưu trữ
 • 01
  Số lượng địa chỉ IP
 • Không giới hạn
  Số lượng tên miền
 • 50
  Số lượng Database
 • Không giới hạn/Tháng
  Lưu lượng truyền tải
 • Không giới hạn
  Số lượng tài khoản FTP
 • 2.5vCore
  Số Core CPU
 • 03GB
  Dung lượng RAM
 • 60
  Entry Process (EP)
 • 05MB/s
  Disk I/O
 • 1024
  Disk IOPS
 • Miễn phí, hàng ngày
  Sao lưu (Backup)
 • Có hỗ trợ
  Chống Local Attack
 • Có hỗ trợ
  Cài đặt mã nguồn nhanh (Softaculous)
 • Let’s Enscrypt
  SSL miễn phí (Free SSL)
 • Miễn phí 24/7/365
  Hỗ trợ (Support)
 • DirectAdmin Công cụ quản lý (Control Panel)
Host Reseller Pro
 • 24GB
  Dung lương lưu trữ
 • 02
  Số lượng địa chỉ IP
 • Không giới hạn
  Số lượng tên miền
 • 100
  Số lượng Database
 • Không giới hạn/Tháng
  Lưu lượng truyền tải
 • Không giới hạn
  Số lượng tài khoản FTP
 • 04vCore
  Số Core CPU
 • 05GB
  Dung lượng RAM
 • 80
  Entry Process (EP)
 • 15MB/s
  Disk I/O
 • 1536
  Disk IOPS
 • Miễn phí, hàng ngày
  Sao lưu (Backup)
 • Có hỗ trợ
  Chống Local Attack
 • Có hỗ trợ
  Cài đặt mã nguồn nhanh (Softaculous)
 • Let’s Enscrypt
  SSL miễn phí (Free SSL)
 • Miễn phí 24/7/365
  Hỗ trợ (Support)
 • DirectAdmin Công cụ quản lý (Control Panel)
Host Reseller Ultimate
 • 50GB
  Dung lương lưu trữ
 • 03
  Số lượng địa chỉ IP
 • Không giới hạn
  Số lượng tên miền
 • 250
  Số lượng Database
 • Không giới hạn/Tháng
  Lưu lượng truyền tải
 • Không giới hạn
  Số lượng tài khoản FTP
 • 06vCore
  Số Core CPU
 • 08GB
  Dung lượng RAM
 • 120
  Entry Process (EP)
 • 20MB/s
  Disk I/O
 • 2048
  Disk IOPS
 • Miễn phí, hàng ngày
  Sao lưu (Backup)
 • Có hỗ trợ
  Chống Local Attack
 • Có hỗ trợ
  Cài đặt mã nguồn nhanh (Softaculous)
 • Let’s Enscrypt
  SSL miễn phí (Free SSL)
 • Miễn phí 24/7/365
  Hỗ trợ (Support)
 • DirectAdmin Công cụ quản lý (Control Panel)
Host Reseller Premium
 • 80GB
  Dung lương lưu trữ
 • 04
  Số lượng địa chỉ IP
 • Không giới hạn
  Số lượng tên miền
 • 400
  Số lượng Database
 • Không giới hạn/Tháng
  Lưu lượng truyền tải
 • Không giới hạn
  Số lượng tài khoản FTP
 • 08vCore
  Số Core CPU
 • 10GB
  Dung lượng RAM
 • 160
  Entry Process (EP)
 • 25MB/s
  Disk I/O
 • 4096
  Disk IOPS
 • Miễn phí, hàng ngày
  Sao lưu (Backup)
 • Có hỗ trợ
  Chống Local Attack
 • Có hỗ trợ
  Cài đặt mã nguồn nhanh (Softaculous)
 • Let’s Enscrypt
  SSL miễn phí (Free SSL)
 • Miễn phí 24/7/365
  Hỗ trợ (Support)
 • DirectAdmin Công cụ quản lý (Control Panel)