Host Reseller Basic

340,000 VND
hàng tháng
 • Dung lương lưu trữ 10GB
 • Số lượng địa chỉ IP 01
 • Số lượng tên miền Không giới hạn
 • Số lượng Database 50
 • Lưu lượng truyền tải Không giới hạn/Tháng
 • Số lượng tài khoản FTP Không giới hạn
 • Số Core CPU 2.5vCore
 • Dung lượng RAM 03GB
 • Entry Process (EP) 60
 • Disk I/O 05MB/s
 • Disk IOPS 1024
 • Sao lưu (Backup) Miễn phí, hàng ngày
 • Chống Local Attack Có hỗ trợ
 • Cài đặt mã nguồn nhanh (Softaculous) Có hỗ trợ
 • SSL miễn phí (Free SSL) Let’s Enscrypt
 • Hỗ trợ (Support) Miễn phí 24/7/365
 • Công cụ quản lý (Control Panel) DirectAdmin

Host Reseller Pro

530,000 VND
hàng tháng
 • Dung lương lưu trữ 24GB
 • Số lượng địa chỉ IP 02
 • Số lượng tên miền Không giới hạn
 • Số lượng Database 100
 • Lưu lượng truyền tải Không giới hạn/Tháng
 • Số lượng tài khoản FTP Không giới hạn
 • Số Core CPU 04vCore
 • Dung lượng RAM 05GB
 • Entry Process (EP) 80
 • Disk I/O 15MB/s
 • Disk IOPS 1536
 • Sao lưu (Backup) Miễn phí, hàng ngày
 • Chống Local Attack Có hỗ trợ
 • Cài đặt mã nguồn nhanh (Softaculous) Có hỗ trợ
 • SSL miễn phí (Free SSL) Let’s Enscrypt
 • Hỗ trợ (Support) Miễn phí 24/7/365
 • Công cụ quản lý (Control Panel) DirectAdmin

Host Reseller Ultimate

1,150,000 VND
hàng tháng
 • Dung lương lưu trữ 50GB
 • Số lượng địa chỉ IP 03
 • Số lượng tên miền Không giới hạn
 • Số lượng Database 250
 • Lưu lượng truyền tải Không giới hạn/Tháng
 • Số lượng tài khoản FTP Không giới hạn
 • Số Core CPU 06vCore
 • Dung lượng RAM 08GB
 • Entry Process (EP) 120
 • Disk I/O 20MB/s
 • Disk IOPS 2048
 • Sao lưu (Backup) Miễn phí, hàng ngày
 • Chống Local Attack Có hỗ trợ
 • Cài đặt mã nguồn nhanh (Softaculous) Có hỗ trợ
 • SSL miễn phí (Free SSL) Let’s Enscrypt
 • Hỗ trợ (Support) Miễn phí 24/7/365
 • Công cụ quản lý (Control Panel) DirectAdmin

Host Reseller Premium

1,550,000 VND
hàng tháng
 • Dung lương lưu trữ 80GB
 • Số lượng địa chỉ IP 04
 • Số lượng tên miền Không giới hạn
 • Số lượng Database 400
 • Lưu lượng truyền tải Không giới hạn/Tháng
 • Số lượng tài khoản FTP Không giới hạn
 • Số Core CPU 08vCore
 • Dung lượng RAM 10GB
 • Entry Process (EP) 160
 • Disk I/O 25MB/s
 • Disk IOPS 4096
 • Sao lưu (Backup) Miễn phí, hàng ngày
 • Chống Local Attack Có hỗ trợ
 • Cài đặt mã nguồn nhanh (Softaculous) Có hỗ trợ
 • SSL miễn phí (Free SSL) Let’s Enscrypt
 • Hỗ trợ (Support) Miễn phí 24/7/365
 • Công cụ quản lý (Control Panel) DirectAdmin