Hosting Windows - ASP .NET

Host Win 1600MB


 
130,000VND
hàng tháng

1600MB
Dung lương lưu trữ

Không giới hạn
Số lượng tên miền

06/06
Số lượng Database (MySQL/MSSQL)

50GB/Tháng
Lưu lượng truyền tải

Không giới hạn
Số lượng tài khoản FTP

Miễn phí, hàng ngày
Sao lưu (Backup)

Có hỗ trợ
Chống Local Attack

Có hỗ trợ
Cài đặt mã nguồn nhanh

Let’s Enscrypt
SSL miễn phí (Free SSL)

Miễn phí 24/7/365
Hỗ trợ (Support)

Plesk
Công cụ quản lý (Control Panel)

Host Win 2500MB


 
200,000VND
hàng tháng

2500MB
Dung lương lưu trữ

Không giới hạn
Số lượng tên miền

10/10
Số lượng Database (MySQL/MSSQL)

100GB/Tháng
Lưu lượng truyền tải

Không giới hạn
Số lượng tài khoản FTP

Miễn phí, hàng ngày
Sao lưu (Backup)

Có hỗ trợ
Chống Local Attack

Có hỗ trợ
Cài đặt mã nguồn nhanh

Let’s Enscrypt
SSL miễn phí (Free SSL)

Miễn phí 24/7/365
Hỗ trợ (Support)

Plesk
Công cụ quản lý (Control Panel)

Host Win 5000MB


 
380,000VND
hàng tháng

5000MB
Dung lương lưu trữ

Không giới hạn
Số lượng tên miền

20/20
Số lượng Database (MySQL/MSSQL)

Không giới hạn
Lưu lượng truyền tải

Không giới hạn
Số lượng tài khoản FTP

Miễn phí, hàng ngày
Sao lưu (Backup)

Có hỗ trợ
Chống Local Attack

Có hỗ trợ
Cài đặt mã nguồn nhanh

Let’s Enscrypt
SSL miễn phí (Free SSL)

Miễn phí 24/7/365
Hỗ trợ (Support)

Plesk
Công cụ quản lý (Control Panel)

Host Win 8000MB


 
660,000VND
hàng tháng

8000MB
Dung lương lưu trữ

Không giới hạn
Số lượng tên miền

50/50
Số lượng Database (MySQL/MSSQL)

Không giới hạn
Lưu lượng truyền tải

Không giới hạn
Số lượng tài khoản FTP

Miễn phí, hàng ngày
Sao lưu (Backup)

Có hỗ trợ
Chống Local Attack

Có hỗ trợ
Cài đặt mã nguồn nhanh

Let’s Enscrypt
SSL miễn phí (Free SSL)

Miễn phí 24/7/365
Hỗ trợ (Support)

Plesk
Công cụ quản lý (Control Panel)