Reseller Hosting

Host Reseller Basic


 
340,000VND
hàng tháng

10GB
Dung lương lưu trữ

01
Số lượng địa chỉ IP

Không giới hạn
Số lượng tên miền

50
Số lượng Database

Không giới hạn/Tháng
Lưu lượng truyền tải

Không giới hạn
Số lượng tài khoản FTP

2.5vCore
Số Core CPU

03GB
Dung lượng RAM

60
Entry Process (EP)

05MB/s
Disk I/O

1024
Disk IOPS

Miễn phí, hàng ngày
Sao lưu (Backup)

Có hỗ trợ
Chống Local Attack

Có hỗ trợ
Cài đặt mã nguồn nhanh (Softaculous)

Let’s Enscrypt
SSL miễn phí (Free SSL)

Miễn phí 24/7/365
Hỗ trợ (Support)

DirectAdmin Công cụ quản lý (Control Panel)

Host Reseller Pro


 
530,000VND
hàng tháng

24GB
Dung lương lưu trữ

02
Số lượng địa chỉ IP

Không giới hạn
Số lượng tên miền

100
Số lượng Database

Không giới hạn/Tháng
Lưu lượng truyền tải

Không giới hạn
Số lượng tài khoản FTP

04vCore
Số Core CPU

05GB
Dung lượng RAM

80
Entry Process (EP)

15MB/s
Disk I/O

1536
Disk IOPS

Miễn phí, hàng ngày
Sao lưu (Backup)

Có hỗ trợ
Chống Local Attack

Có hỗ trợ
Cài đặt mã nguồn nhanh (Softaculous)

Let’s Enscrypt
SSL miễn phí (Free SSL)

Miễn phí 24/7/365
Hỗ trợ (Support)

DirectAdmin Công cụ quản lý (Control Panel)

Host Reseller Ultimate


 
1,150,000VND
hàng tháng

50GB
Dung lương lưu trữ

03
Số lượng địa chỉ IP

Không giới hạn
Số lượng tên miền

250
Số lượng Database

Không giới hạn/Tháng
Lưu lượng truyền tải

Không giới hạn
Số lượng tài khoản FTP

06vCore
Số Core CPU

08GB
Dung lượng RAM

120
Entry Process (EP)

20MB/s
Disk I/O

2048
Disk IOPS

Miễn phí, hàng ngày
Sao lưu (Backup)

Có hỗ trợ
Chống Local Attack

Có hỗ trợ
Cài đặt mã nguồn nhanh (Softaculous)

Let’s Enscrypt
SSL miễn phí (Free SSL)

Miễn phí 24/7/365
Hỗ trợ (Support)

DirectAdmin Công cụ quản lý (Control Panel)

Host Reseller Premium


 
1,550,000VND
hàng tháng

80GB
Dung lương lưu trữ

04
Số lượng địa chỉ IP

Không giới hạn
Số lượng tên miền

400
Số lượng Database

Không giới hạn/Tháng
Lưu lượng truyền tải

Không giới hạn
Số lượng tài khoản FTP

08vCore
Số Core CPU

10GB
Dung lượng RAM

160
Entry Process (EP)

25MB/s
Disk I/O

4096
Disk IOPS

Miễn phí, hàng ngày
Sao lưu (Backup)

Có hỗ trợ
Chống Local Attack

Có hỗ trợ
Cài đặt mã nguồn nhanh (Softaculous)

Let’s Enscrypt
SSL miễn phí (Free SSL)

Miễn phí 24/7/365
Hỗ trợ (Support)

DirectAdmin Công cụ quản lý (Control Panel)