Cloud VPS MMO

VPS MMO 1-1


Chỉ từ   100,000VND
hàng tháng

01vCore
Số CPU

01GB
Dung lượng RAM

01
Địa chỉ IP

150Mbps
Tốc độ mạng

VPS MMO 1-2


Chỉ từ   130,000VND
hàng tháng

01vCore
Số CPU

02GB
Dung lượng RAM

01
Địa chỉ IP

150Mbps
Tốc độ mạng

VPS MMO 2-2


Chỉ từ   160,000VND
hàng tháng

02vCore
Số CPU

02GB
Dung lượng RAM

01
Địa chỉ IP

200Mbps
Tốc độ mạng

VPS MMO 2-4


Chỉ từ   220,000VND
hàng tháng

02vCore
Số CPU

04GB
Dung lượng RAM

01
Địa chỉ IP

250Mbps
Tốc độ mạng

VPS MMO 4-4


Chỉ từ   300,000VND
hàng tháng

04vCore
Số CPU

04GB
Dung lượng RAM

01
Địa chỉ IP

500Mbps
Tốc độ mạng